2020 Venue

2020.7.8-7.10

Hangzhou International Expo Center

Tel: 86 ( 571 ) 8290 8888
Fax: 86 ( 571 ) 8381 3580
P.C. : 3112 15 
N0.353, Benjing Avenυe, Qianjiang Century City, Xiaoshan District, 
Hangzhou, Zhejiang, P.R.China 

Forum Structure

*Tip:Long press to save a larger version

Forum Venue Structure

*Tip:Long press to save a larger version

Exhibition Floor Plan

*Tip:Long press to save a larger version

*Tip:Booth floor plan is being updated